TEL: +86-592-5607887
Danh mục sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi
Tin tức
Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Magic Gold Leaf Tattoo
Sep 01, 2016

& nbsp;
< span="">

Span style = "font-size: 12px; display: none;"> , , , , , P style = "margin: 1em 0px;"> & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp;

& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; Các nhà phát tri n mu n làm cho thi t b có th eo c m ng nh t có th và làm cho nó th m chí phù h p v i da c a chúng tôi, không gi ng nh thi t b m c th ng m c c òi h i thêm mài mòn và không gian. i u quan tr ng là h hy v ng r ng sáng ch m i này có th áp ng c th m m c a chúng tôi và làm cho chúng tôi p h n.

DuoSkin , . , , , , , , ) .

D a trên các yêu c u này Các phòng thí nghi m k thu t c a các sinh viên ti n s c a MIT ã phát tri n hình x m b ng vàng này, tên là DuoSkin, có ngh a là l p da th hai c a chúng ta. L p lá m ng vàng c x lý này có th t ng tác v i máy tính và i n tho i di ng.

& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp;

& nbsp; & nbsp; --------------------- ------------------------

Chúng tôi s n xu t và xu t kh u lá vàng (lá vàng gi và lá vàng chính hãng). www.goldleaf-factory.com


  • Liên hệ với chúng tôi
  • Danh mục sản phẩm