TEL: +86-592-5607887
Danh mục sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi
Tin tức
Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Dec 14, 2016

& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; Theo báo cáo c a & nbsp; Anh & quot; Bài ng hàng ngày & quot; , Vào ngày 30 tháng 11, c nh sát New York ã phát hành video, mu n m t tên tr m l y c p lá vàng (tr giá $ 1,600,000.00) trên m t con ph Manhattan.


& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp ; & Nbsp; Nhìn t video, tên tr m ã l y tr m lá vàng m t cách d dàng: anh ta l y m t thùng kim lo i t xe t i trong khi các v s có v trang quay u. Chi c thùng này ch a 78 pounds lá vàng. T ng giá tr g n $ 1,600,000.00.


& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; ó là thông báo hành vi tr m c p x y ra New York c a thành ph th nh v ng nh t-48 ng ph . Khi tên tr m x y ra, không ai t ám ông l n trên các ng ph ã chú ý n hành vi c a mình. Trong quá trình này, ông ã ph i di chuy n các thùng kim lo i xe t i nh c a mình. Th m chí anh y ã b m t l n & nbsp; Thùng & nbsp; Trên m t t và làm cánh tay anh ta ngh ng i. Toàn b quy trình không xu t hi n b t k d u v t nào áng lo ng i ho c có t i.


& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; C nh sát nói r ng i u này x y ra trong khi nh ng ng i b o v v trang t m th i l i bài ng cho & nbsp; L y i n tho i di ng c a mình phía tr c c a xe t i, làm cho k tr m m t c h i ng th i h c ng tin r ng, khi tên tr m n c p thùng, anh ta có th không bi t cái gì trong cái thùng kim lo i này. >


& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; C nh sát tin r ng tên tr m ang tr n ti u bang Florida.

Một cặp: Miễn phí

Tiếp theo: Magic Gold Leaf Tattoo

  • Liên hệ với chúng tôi
  • Danh mục sản phẩm