TEL: +86-592-5607887
Danh mục sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi
Chuy n lá vàng 23,5k Chuy n lá vàng  Chuy n lá vàng 23.5K trong cu n sách (25 lá / cu n sách, 500 lá / gói)   Chuy n 23.5k Các nhà s n xu t vàng, nhà máy và các nhà xu t kh u - S n ph m - Công ty TNHH Công nghi p Gold-Orient Eastman  chuy n lá vàng, nhà s n xu t, nhà máy, xu t kh u  Gold-Orient là m t trong nh ng Chuy n 23.5k vàng nhà s n xu t lá và xu t kh u  c trang b chuyên nghi p chuy n 23.5k nhà máy lá vàng, chúng tôi luôn luôn  d ch v c a b n.    , 23,5 carat vàng lá     Chuy n lá vàng 23.5K trong cu n sách (25 lá / cu

Chuy n lá vàng 23,5k Chuy n lá vàng Chuy n lá vàng 23.5K trong cu n sách (25 lá / cu n sách, 500 lá / gói) Chuy n 23.5k Các nhà s n xu t vàng, nhà máy và các nhà xu t kh u - S n ph m - Công ty TNHH Công nghi p Gold-Orient Eastman chuy n lá vàng, nhà s n xu t, nhà máy, xu t kh u Gold-Orient là m t trong nh ng Chuy n 23.5k vàng nhà s n xu t lá và xu t kh u c trang b chuyên nghi p chuy n 23.5k nhà máy lá vàng, chúng tôi luôn luôn d ch v c a b n. , 23,5 carat vàng lá Chuy n lá vàng 23.5K trong cu n sách (25 lá / cu

Chuy n lá vàng 23.5K trong cu n sách (25 lá / cu n sách, 500 lá / gói)

Chuy n lá vàng 23.5K trong cu n sách (25 lá / cu n sách, 500 lá / gói)

Lá bài vàng 23.5K c làm b ng h p kim có ch a kho ng 98% vàng.
 Chuy n lá vàng 23.5K c làm t lá vàng n ng 23.5 karat dính vào gi y l a c bi t b ng quá trình ép.

TÊN TÊN:

< p=""> Chuy n lá vàng 23.5K trong cu n sách (25 lá / cu n, 500 lá / bao)

FEC I M:

ÓNG GÓP Ý:

óng gói chi ti t:
 · dày: có th cung c p dày khác nhau theo yêu c u c a khách hàng Yêu c u.
 M i lá có kích th c: 8 cms x 8cms ho c 8.5x8.5cms
V i gi y l a gi a các lá (gi y l a t o thành m t cu n sách m ng);
M i 25 lá c óng gói trong m t cu n sách nh ;
M i 20 t p (500 lá) t o thành m t gói.

M SAMU:

M u ch p thu n cho n t hàng s l ng l n có th c cung c p mi n phí.

I U KHO N THANH TOÁN:

Thanh toán tr c là b t bu c.
 Chuy n kho n ngân hàng qua ngân hàng, Western Union ho c Paypal có th ch p nh n c

Ph ng ti n v n chuy n:

c v n chuy n b ng ng hàng không ho c b ng ng bi n.

c trích d n theo s l ng nhu c u c th .


Hot Tags: , 23,5 carat vàng lá
sản phẩm liên quan

Một cặp: Chuy n lá vàng 12k

Tiếp theo: Chuyển Vàng 22k

 • Liên hệ với chúng tôi
 • Danh mục sản phẩm